Новини

ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОФОН - 18.04.2018

16 март '18

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН, с Решение №2 по Протокол №3 от 14.03.2018 г., на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.22 от Устава, свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 18.04.2018 г. (сряда) от 11:00 часа на адрес в гр. София, 1421, бул. „Черни връх“ №4, Национален музей „Земята и хората“, зала „Гигантски кристали“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2017 г.

• Годишен отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2017 г.

ГФО на ПРОФОН за 2017 г.

Доклад на независимия одитор за 2017 г.

2. Приемане на Годишния доклад на Контролния съвет на ПРОФОН за 2017 г.

3. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2018 г.

4. Промени в Устава на сдружението. 

5. Промени в Правилника за разпределение.

6. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2017 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия.

Отчет и ГФО на БАМП за 2017 г. 

Отчет и ГФО на БМА за 2017 г. 

7. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2018 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2018 г.

Стратегии и бюджет на БАМП 

Стратегии и бюджет БХХА 

Стратегии и бюджет на БМА 

В съответствие с разпоредбите на чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 16.03.2018 г. на официалната уеб страница на Дружеството - www.prophon.org.

Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице:

Образец за пълномощно на физическо лице 

Образец за пълномощно на юридическо лице 

 

С уважание,

Управителният съвет на ПРОФОН