Новини

ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОФОН - 23.10.2018

20 септември '18

ПОКАНА

за

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН, с Протокол № 9 от 12.09.2018 г., на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.22 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.10.2018 г. (вторник) от 11:00 часа на адрес в гр. София, 1421, бул. „Черни връх“ №4, Национален музей „Земята и хората“, зала „Гигантски кристали“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Устава на сдружението. 

Проектопредложенията са публикувани към поканата на 28.09.2018 г.

2. Избор на нови членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет.

3. Промени в Правилника за разпределение на сдружението.

Проектопредложенията са публикувани към поканата на 28.09.2018 г.

 В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 20.09.2018г. на официалната уеб страница на Дружеството - www.prophon.org.

Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице:

В случай че няма да можете да присъствате на заседанието на Общото събрание (ОС) на ПРОФОН и желаете да упълномощите свой представител, който да присъства и участва в гласуванията от Ваше име, моля да имате предвид, че Вашият пълномощник следва да представи на регистратурата преди началото на заседанието изрично писмено пълномощно, важащо за конкретното заседание на ОС и определящо представителната власт на упълномощения. За Ваше улеснение, моля, използвайте предложените бланки на пълномощни. 

При упълномощаване от името на член със седалище и адрес на управление извън България пълномощното следва да е придружено с:

1. Превод на български език на пълномощното;

2. Удостоверението от съответния чуждестранен търговски регистър, доказващо, че упълномощаващият има правомощията да представлява съответното дружество, придружено с надлежен превод на български с нотариална заверка. 

С уважание,

Управителният съвет на ПРОФОН