Новини

ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОФОН - 26.04.2017

23 март '17

П О К А Н А
за
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН, с Решение №1 по Протокол №3 от 22.02.2017 г., на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.22 от Устава, свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 26.04.2017 г. (сряда) от 11:00 часа на адрес в гр. София, 1463, пл. „България“ №1, Литературен клуб „Перото“ на Национален дворец на културата (НДК), Вход: до Билетен център (ул. „Фритьоф Нансен“), при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2016 г.;

ГФО на ПРОФОН за 2016 г. и доклад на независимия одитор за 2016 г.
2. Приемане на Годишния доклад на Контролния съвет на ПРОФОН за 2016 г.;

3. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2016 г., включително и за разходването на получената от фондовете на сдружението субсидия;

Отчет и ГФО на БАМП за 2016 г.
Отчет и ГФО на БМА за 2016 г.
4. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2017 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2017 г.;

Стратегии и бюджет на БАМП
Стратегии и бюджет на БМА
5. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2017 г.;

6. Промени в Устава на сдружението.

В съответствие с разпоредбите на чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на чл.22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 23.03.2017 г. в официалната Интернет страница на сдружението: www.prophon.org.

Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице:

Образец за пълномощно на физическо лице
Образец за пълномощно на юридическо лице