Членство в ПРОФОН

Екипът ни се грижи както за интересите на своите членове, така и на всички останали творци, които изпълняват, или инвестират в музика.

Вашият глас и визия за проектите, с които бихме могли да създадем един по-цивилизован пазар за лицензиране на права, са изключително важни за нас. Вярваме, че можем да постигнем повече за стойността на музиката, когато каузата ни ви превърне от съмишленици в членове на ПРОФОН.

Заявление за членство

За да станете наш член в качеството си на продуцент, трябва формално да кандидатствате, като представите в офиса на ПРОФОН:

  • заявление по образец, в което заявявате в какво качество желаете да станете наш член;
  • подписан от Ваша страна Договор за членство, с който определяме териториалния обхват и видовете права, които ни възлагате да управляваме от Ваше име;
  • декларация за защита на личните данни;
  • да имате публикувано минимум едно произведение, звукозапис и/или запис на аудио-визуално произведение.

Кандидатурите се разглеждат от Управителния съвет на ПРОФОН на заседания три пъти годишно след което ще ви изготвим индивидуален договор за членство.

Ако статутът ви покрива едновременно качествата на продуцент и изпълнител, е необходимо да изберете с кое от двете искате да станете наш член, след което можете да регистрирате сродни права и в двете категории. Причина за това е, че едно и също лице (физическо или юридическо) не може да е член на дружеството два пъти. Доустимо е да членувате един път, като физическо лице в качеството си на артист-изпълнител, и като юридическо лице в качеството си на продуцент.