Данъчно облагане на авторските възнаграждения

Всичко за данъчния закон, обектите на авторско и сродно право, възнагражденията, както и особените случаи в материята.

Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 2, б. б) от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход от стопанска дейност на физически лица, които не
са търговци, се определя като доходите, представляващи авторски възнаграждения
и възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители се намаляват с разходи
за дейността в размер на 40 на сто. Тъй като този режим се различава и е по-
благоприятен от установения за доходи от упражняване на свободна професия и от
извънтрудови правоотношения (за които чл. 29, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ предвижда разходи
за дейността в размер на 25 на сто), следва да са налице ясни отправни точки,
приложими за разграничаване на отделните хипотези.

Цялата информация по въпроса.