Новини

Нови изменения в ЗАПСП улесняват завеждането на дела за неправомерно използване на защитен репертоар

Промени в ЗАПСП, свързани със съдебните производства за неправомерно използване на защитен репертоар, дистанционния контрол над кабелните и сателитните оператори и връчването на актове за установени нарушения, бяха приети на второ гласуване от Парламента днес, 05 юни.

В рамките на съдебните производства вече ще се прилага презумпцията за представителна власт на организациите за колективно управление на права. Това означава, че отпада необходимостта ПРОФОН да доказва индивидуално правата на своите членове пред съда. Като единствена регистрирана организация за колективно управление на сродни права, дружеството ще се счита за представител на всички местни и чуждестранни правоносители – членове на дружеството, както и на такива, чиито права представлява по силата на двустранни договори с чуждестранни дружества. Това значително ще улесни ПРОФОН при завеждането на граждански дела за неправомерно използване на репертоар от неговия каталог.

Част от промените в ЗАПСП предвижда търсенето и прилагането на технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от тези платформи. По дефиницията на закона „автоматизирани средства за контрол“ са стандартизирани или сертифицирани от независима организация, установена на територията на ЕС, уреди и/или компютърни програми, които автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице. Една от основните цели на тази промяна е да се премахне рискът от изтичане на информация, касаеща извършването на проверки на място.

Парламентът прие и изменения, които улесняват процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления. Те ще са валидни, независимо дали юридическото лице е намерено, за да му бъде връчено наказателното постановление. Съобщение за издаването на акта ще фигурира в 14-дневен срок на таблото за обявления и на интернет страницата на Министерство на културата. Ако в този срок наказателното постановление не бъде обжалвано, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър отбелязва това върху акта и той влиза в сила в деня на отбелязването. Така ще бъдат пресечени опитите за избягване на връчване на наказателни постановления, какъвто проблем съществуваше досега.