Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОФОН – 25.11.2020

22 октомври '20

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН, с решение от Протокол №11 от 21.10.2020 г., на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25.11.2020 г. (сряда) от 10:00 часа на адрес в гр. София, бул. „България“ 1, 2020 2020 Event Space (на мястото на клуб „Планет“),  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

Точка единствена: Промени в Устава на ПРОФОН

В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 22.10.2020 г. на официалната уеб страница на Дружеството – www.prophon.org    

 

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Член на сдружението може да бъде представляван на Общото събрание въз основа на пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице.

В случай че няма да можете да присъствате на заседанието на Общото събрание (ОС) на ПРОФОН и желаете да упълномощите свой представител, който да присъства и участва в гласуванията от Ваше име, моля да имате предвид, че Вашият пълномощник следва да представи на регистратурата преди началото на заседанието изрично писмено пълномощно, важащо за конкретното заседание на ОС и определящо представителната власт на упълномощения. За Ваше улеснение, моля, използвайте предложените бланки на пълномощни.

Моля в случай на упълномощаване да имате предвид разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от Устава на ПРОФОН за наличие на конфликт на интереси („Конфликт на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории и групи носители на права. Не могат да бъдат пълномощници на членове на ОС на ДРУЖЕСТВОТО и лица, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон със субекти, представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица, които са свързани по друг начин с такива ползватели, в т. ч. лица, които участват по какъвто и да било начин в организации, обединяващи ползватели, или са договорни представители, консултанти, външни сътрудници на такива ползватели или техни организации.“)

 

При упълномощаване от името на член със седалище и адрес на управление извън България, пълномощното следва да е придружено с:

 

1. Превод на български език на пълномощното;

2. Удостоверение от съответния чуждестранен търговски регистър, доказващо, че упълномощаващият има правомощията да представлява съответното дружество, придружено с надлежен превод на български с нотариална заверка.

 

С уважение,

Управителният съвет на ПРОФОН