Новини

Важно съобщение: Разпределение и изплащане на възнаграждения за 2019 година

14 октомври '20

Уважаеми правоносители, 

На 15 октомври ПРОФОН стартира изплащането на възнаграждения за изпълнителски и продуцентски права от Разпределние 2019 година.
От посочената дата можете да се свържете с отдел "Разпределение" на email razpredelenie@prophon.org за изготвяне на Вашите документи за изплащане.Напомняме че съгласно Правилника за разпределение на възнаграждения:

  • На всички Правоносители, които са се идентифицирали предварително пред ПРОФОН със своите лични данни, актуален e-mail адрес и актуална банкова сметка, ПРОФОН съставя и изпраща необходимите документи за изплащане на разпределени възнаграждения на база предоставената от Правоносителя информация.
  • В случай че в 14-дневен срок от изпращането на документите с информация за размера на дължимото възнаграждение, правоносителят не уведоми писмено ПРОФОН (email: razpredelenie@prophon.org) за обстоятелства, които налагат промени в предоставените данни или разпределените възнаграждения, ПРОФОН пристъпва към тяхното изплащане.
  • ПРОФОН изплаща сумите след изтичане на срока от 14 дни и след издаване и предоставяне на фактура от страна на юридически лица и регистрираните по ЗДДС физически лица. Ако преди изтичането на 14-дневния срок, Вие потвърдите изрично (на електронен адрес: razpredelenie@prophon.org), че данните в изпратените документи са коректни, ПРОФОН ще пристъпи максимално бързо към изплащане, без да изчаква края на този срок.
  • Документи, удостоверяващи изплащането на разпределени възнаграждения се издават в законоустановените за това срокове или по искане на правоносителя.

Молим да имате предвид, че изпращаните от правоносителите съобщения по електронен път, с данните описани по-горе (по чл. 9.7. от Правилника за Разпределение), се явяват електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, а подписването на всяко съобщение, с имената на неговия автор, има стойността на саморъчен подпис в отношенията му с ПРОФОН по смисъла на чл. 13, ал. 4,от ЗЕДЕУУ