Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОФОН – 26.05.2021 г.

23 април '21

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН, с решение от Протокол №4 от 17.03.2021 г., на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26.05.2021 г. (сряда) от 10:00 часа на адрес бул. „България“ 1, гр. София, 2020 Event Space (на мястото на клуб „Планет“), при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2020 г.;

2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2020 г.;

3. Промени в Устава на ПРОФОН;

4. Промени в Правилника за Разпределение;

5. Приемане на бюджет на ПРОФОН за 2021 г.;

6. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2020 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия:

7. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2021 г. и организациите - бенефициенти по тях за 2021 г.:

В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 23.04.2021 г. на официалната уеб страница на Дружеството – www.prophon.org

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Член на Сдружението може да бъде представляван на Общото събрание въз основа на пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице.

В случай, че няма да можете да присъствате на заседанието на Общото събрание (ОС) на ПРОФОН и желаете да упълномощите свой представител, който да присъства и участва в гласуванията от Ваше име, моля да имате предвид, че Вашият пълномощник следва да представи на регистратурата преди началото на заседанието изрично писмено пълномощно, важащо за конкретното заседание на ОС и определящо представителната власт на упълномощения. За Ваше улеснение, моля, използвайте предложените бланки на пълномощни.

При упълномощаване от името на член със седалище и адрес на управление извън България, е необходимо представянето на:

  •  Двуезично пълномощно (моля използвайте предложените двуезични бланки):
  • Удостоверение от съответния чуждестранен търговски регистър, доказващо, че упълномощаващият има правомощията да представлява съответното дружество, придружено с надлежен превод на български с нотариална заверка.

В случай на упълномощаване, имайте предвид разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от Устава на ПРОФОН за наличие на конфликт на интереси. („Конфликт на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории и групи носители на права. Не могат да бъдат пълномощници на членове на ОС на ДРУЖЕСТВОТО и лица, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон със субекти, представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица, които са свързани по друг начин с такива ползватели, в т. ч. лица, които участват по какъвто и да било начин в организации, обединяващи ползватели, или са договорни представители, консултанти, външни сътрудници на такива ползватели или техни организации.“)

Тук можете да видите пълния списък с членове на ПРОФОН и в какво качество членуват в Дружеството.

 

С уважение,

Управителният съвет на ПРОФОН