Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОФОН – 10.05.2023 г.

10 април '23

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН, с решение от Протокол №2 от 15.02.2023 г., на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 10.05.2023 г. (сряда) от 10:00 часа на адрес ул. „Братя Миладинови“ 12, гр. София, The Steps, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2022 г.

2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2022 г.

3. Приемане на бюджет на ПРОФОН за 2023 г.

4. Предложение за избор на одитор във връзка с финансовото приключване на 2023 г.

5. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2022 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия:

6. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2023 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2023 г.:

В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 10.04.2023 г. на официалната уеб страница на Дружеството – www.prophon.org

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Член на Сдружението може да бъде представляван на Общото събрание въз основа на пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице.

В случай че няма да можете да присъствате на заседанието на Общото събрание (ОС) на ПРОФОН и желаете да упълномощите свой представител, който да присъства и участва в гласуванията от Ваше име, моля да имате предвид, че Вашият пълномощник следва да представи на регистратурата преди началото на заседанието изрично писмено пълномощно, важащо за конкретното заседание на ОС и определящо представителната власт на упълномощения. За Ваше улеснение, моля, използвайте предложените бланки на пълномощни.

При упълномощаване от името на член със седалище и адрес на управление извън България, е необходимо представянето на:

В случай на упълномощаване, имайте предвид разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от Устава на ПРОФОН за наличие на конфликт на интереси. („Конфликт на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории и групи носители на права. Не могат да бъдат пълномощници на членове на ОС на ДРУЖЕСТВОТО и лица, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон със субекти, представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица, които са свързани по друг начин с такива ползватели, в т. ч. лица, които участват по какъвто и да било начин в организации, обединяващи ползватели, или са договорни представители, консултанти, външни сътрудници на такива ползватели или техни организации.“)

Тук можете да видите пълния списък с членове на ПРОФОН и в какво качество членуват в Дружеството.

 

С уважение,

Управителният съвет на ПРОФОН