Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОФОН - 03.04.2019

ПОКАНА
за
ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН, с Протокол № 4 от 27.02.2019 г., на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 03.04.2019 г. (сряда) от 11:00 часа на адрес в гр. София, 1000, ул. „Георги С. Раковски “ №193, Клуб „Книгата/ The Book“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2018 г.

2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2018 г. 
3. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2019 г.

4. Промени в правилника за разпределение

5. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2018 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия.

6. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2019 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2019 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 28.02.2019г. на официалната уеб страница на Дружеството – www.prophon.org  

 

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице.

В случай че няма да можете да присъствате на заседанието на Общото събрание (ОС) на ПРОФОН и желаете да упълномощите свой представител, който да присъства и участва в гласуванията от Ваше име, моля да имате предвид, че Вашият пълномощник следва да представи на регистратурата преди началото на заседанието изрично писмено пълномощно, важащо за конкретното заседание на ОС и определящо представителната власт на упълномощения. За Ваше улеснение, моля, използвайте предложените бланки на пълномощни.

При упълномощаване от името на член със седалище и адрес на управление извън България пълномощното следва да е придружено с:

1. Превод на български език на пълномощното;
2. Удостоверение от съответния чуждестранен търговски регистър, доказващо, че упълномощаващият има правомощията да представлява съответното дружество, придружено с надлежен превод на български с нотариална заверка.

 

С уважение,
Управителният съвет на ПРОФОН